Untitled Document
1.2 : ประวัติโรงเรียน

1.1  ประวัติโรงเรียนบ้านตอแก  

              โรงเรียนบ้านตอแก  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  25  กันยายน  2533  มีครู  4  คน  และมีนักเรียนทั้งสิ้น  104  คน  ซึ่งเดิมมีนักเรียนร่วมกับโรงเรียนหมากหุ่งขี้เหล็ก  ต่อมาชาวเห็นว่านักเรียนเดินทางไปโรงเรียนลำบากเพราะถนนไม่ดีและมีลำห้วยกั้นขวาง จึงขอแยกออกมาตั้งเป็นโรงเรียนสาขา  โดยชาวบ้านร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  9  หลัง  กว้าง  5  เมตร  ยาว  27  เมตร  พร้อมห้องน้ำชั่วคราว  1  หลัง

        ปี  พ.ศ.   2535  นายรส  โสภินธุ์  บริจาคที่ดินตามหนังสือสำคัญ นส.3 ก.   เลขที่  283  หมายเลข  5544  แผ่นที่  74  เนื้อที่  5  ไร่  3  งาน  88.3  ตารางวา  ซึ่งเป็นสถานที่ทำการเรียนการสอนในปัจจุบัน

       ปี  พ.ศ.  2536  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. 105/29  จำนวน  1  หลัง  4  ห้องเรียนเป็นเงิน  1,680,000  บาท  และเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 1  ธันวาคม  พ.ศ. 2536  เปิดเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1   ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

       ปี  พ.ศ. 2537  ชมรมอีซูซุ เพื่อสังคม  บริจาคห้องเรียนแบบชั่วคราว  1  หลัง  3  ที่  และในปีเดียวกันได้รับเงินงบประมาณสร้างห้องน้ำ แบบ สปช  601/29  เป็นเงิน  10,000  บาท

       ปี  พ.ศ. 2540 ได้รับเงินงบประมาณต่อเติมชั้นล่างของอาคารแบบ  สปช  105/25  จำนวน  4  หลัง

                 ต่อมาในปี  พ.ศ. 2540  โรงเรียนได้รับการประกาศเป็นโรงเรียนเอกเทศ    ตามประกาศของคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย  ลงวันที่  13  พฤษภาคม  2540  ให้ชื่อว่า  โรงเรียนบ้านตอแก  และได้ตัดโอนครูมาจำนวน  5  อัตรา  โดยมี  นายพิสิษฐ์  สุดตา  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

      ปี  พ.ศ. 2541  ทางราชการได้ย้าย  นายอดุลย์   คำจันทร์  มาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่

      ปี  พ.ศ. 2543  นายสถิต  ภูริศรี  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่  และลาออกจากราชการใน ปี 2546

      ปี  พ.ศ. 2546  นายสุวิช  อุณาสิงห์  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ โดยปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านตอแก

      ปี  พ.ศ. 2548  นายจันทร์เทียม คำเมืองคุณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสียว  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตอแก  ตั้งแต่  วันที่  4  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2548 

      ปี  พ.ศ. 2549  นายอบชัย  เวียนวัน  ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่ง   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตอแก  ตั้งแต่วันที่  14  ธันวาคม  2549  - 2553

      ปี  2553  นายเสถียร  ผาณิบุศย์  ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตอแก   ตั้งแต่วันที่  17  สิงหาคม   2553  - 2554

      ปี 2554   นายเกษม  บัวป้อม   ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตอแก  พ.ศ. 2554 –  2560

      ปี 2561   นายศิริ  โคตรชมภู  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตอแก    พ.ศ.2560 –  2562

      ปี 2562   นางอทิตยา บุญเจริญศิลป์ชัย   ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตอแก  พ.ศ.2562 –  2563

      ปี 2564   นายศิริ  โคตรชมภู  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตอแก    พ.ศ.2564 –  2564

      ปี 2565   นางอาทิตย์  เหล่าหมวด  ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตอแก  พ.ศ.2565 – ปัจจุบัน