Untitled Document
1.6 : วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

        “โรงเรียนบ้านตอแก มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เปี่ยมความดี มีความรู้ คู่สร้างสรรค์เทคโนโลยี บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน”

   พันธกิจ

 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในกระบวนการเรียนรู้และดำเนินชีวิตประจำวัน
 3. ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
 5. ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

 

                                                                   เป้าหมาย

 1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
  1. เป้าหมายด้านคุณภาพผู้เรียน
   1. นักเรียนโรงเรียนบ้านตอแก มีความสามารถในการอ่านและเขียน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ขึ้นไป
   2. นักเรียนโรงเรียนบ้านตอแก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย ระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 80ขึ้นไป
   3. นักเรียนโรงเรียนบ้านตอแก มีคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยมที่พึงประสงค์ ร้อยละ 80 ขึ้นไป
   4. นักเรียนที่อยู่ในเขตบริการได้เข้าเรียนตามแผนการรับนักเรียนร้อยละ 100
   5. นักเรียนโรงเรียนบ้านตอแก ไม่มีเด็กออกกลางคัน และเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ

100

  1. เป้าหมายด้านการบริหารจัดการศึกษา

1.โรงเรียนบ้านตอแก มีผลงานเป็นแบบอย่าง ได้รับการยกย่อง หรือได้รับรางวัลระดับเขต พื้นที่การศึกษาขึ้นไป

2.โรงเรียนบ้านตอแกมีการบริหารงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีและการระดมทรัพยากรจาก  ทุกภาคส่วน  ตามแนวทางบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 3. ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านตอแก ได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ ร้อยละ 90 ขึ้นไป

  1. เป้าหมายด้านความสัมพันธ์ชุมชน

                    1. โรงเรียนบ้านตอแก มีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง องค์กร ชุมชนอย่างต่อเนื่อง

  1. เป้าหมายด้านการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

1. โรงเรียนบ้านตอแก สามารถนำนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการมาขับเคลื่อนสู่

การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ

2.1 เป้าหมายด้านคุณภาพผู้เรียน

     1. นักเรียนโรงเรียนบ้านตอแก มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
     1. นักเรียนในเขตบริการ เข้าศึกษาตามแผนการรับนักเรียน
     2. นักเรียนจบการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

2.2 เป้าหมายด้านการบริหารจัดการศึกษา

               1. โรงเรียนบ้านตอแก มีผลงานเป็นแบบอย่าง ได้รับการยกย่อง  หรือได้รับรางวัลเป็นที่ประจักษ์                          

                 2.โรงเรียนบ้านตอแก มีการบริหารงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีและการระดมทรัพยากร จากทุกภาคส่วนตามแนวทางบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

                 3. ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านตอแก ได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ 

          2.3 เป้าหมายด้านความสัมพันธ์ชุมชน

                    โรงเรียนบ้านตอแก มีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง องค์กร ชุมชนอย่างต่อเนื่อง

          2.4 เป้าหมายด้านการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ                   

                    โรงเรียนบ้านตอแก สามารถนำนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการมาขับเคลื่อนสู่ การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม