Untitled Document
ผู้บริหารสถานศึกษา
  นายอาทิตย์ เหล่าหมวด
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
  088-3307098
 

ฝ่ายบริหารวิชาการ
  นางสาวพรไพลิน สระแก้ว
  พนักงานราชการ
 
 
  praeww.sk@gmail.com

  นางสาวพิชญ์ชธนัน ชาสงวน
  บุคลากรวิทยาศาสตร์
 
 
  yingedu.gs@gmail.com

ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  นายจักรพันธ์ สงวนพิมพ์
  ครู ค.ศ.2
 
 
  Jagraphan27@gmail.com

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  นางสาววิชญาพร เกษานุช
  ธุรการ
 
 
  vichayaporn2528@gmail.com

  นายธวัชชัย สลาพิมพ์
  ครูอัตราจ้าง
 
 
  game11579724@gmail.com

ฝ่ายบริหารการเงินและพัสดุ
  นางสาวนิภาพร ฤทธิ์มหา
  ครู คศ.1
 
 
  niphaphon16ritmaha@gmail.com

  นางสาวรัตนาพร สวัสดิ์เอื้อ
  ครู ค.ศ.1
 
 
  Savadaue@gmail.com